ShenShi, LudoArt, 2009

shenshi-11-monks.jpg
ShenShi, LudoArt, 2009 - 11
shenshi-11-monks