ShenShi, LudoArt, 2009

shenshi-10-monks.jpg
ShenShi, LudoArt, 2009 - 10
shenshi-10-monks